Podatniczka zajmowała się działalnością gospodarczą, której przedmiotem jest nauka języków obcych, opieka dzienna nad dziećmi oraz prowadzenie przedszkola niepublicznego. Przedszkole ma profil językowy, a zajęcia prowadzone są przez cudzoziemców zatrudnianych na podstawie umowy o pracę w charakterze native speakerów (tzn. lektorów języka obcego).

Izba Skarbowa w Warszawie wyjaśniła, że aby dany wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, zaistnieć muszą łącznie poniższe warunki: wydatek musi pozostawać w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą; nie może być wymieniony w katalogu wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów.

W rozpatrywanym przypadku podatniczka ponosi wiele kosztów związanych z zatrudnieniem cudzoziemców. Są to m.in. koszty pozwolenia na pracę, tłumaczenia niezbędnych dokumentów na język polski, koszty karty stałego pobytu, wiz pracowniczych. Oprócz tego przed nawiązaniem stosunku pracy podatniczka ponosi koszty związane z tymi osobami – koszty zakupu biletów lotniczych na przelot tych osób, biletów kolejowych, koszty zakwaterowania (hotelu lub najmu mieszkania), ubezpieczenia.

Według stołecznej izby, skoro cudzoziemcy przyjeżdżają do Polski w konkretnym celu, tzn. podjęcia pracy, a podatniczka ponosi wydatki związane z ich zatrudnieniem, to należy uznać, że wydatki te związane są z działalnością gospodarczą i mogą być kosztem podatkowym.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 2 grudnia 2010 r. (nr IPPB1/415–788/10–2/ES).