W przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze, (np. wykazano pomyłkowo wyższą kwotę), przedsiębiorca, który wystawił fakturę może ją skorygować i poprawić rozliczenia i deklarację za dany okres. Obniżenia podstawy opodatkowania podatnik dokonuje pod warunkiem posiadania, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi.

Od 2011 roku wprowadzono do ustawy o VAT zmianę, która ma uprościć rozliczenia przedsiębiorcom. Wprowadzono nowy wyjątek od obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej, gdy w wystawionej fakturze, do której odnosi się korekta, nie wykazano kwoty podatku. Oznacza to, że przedsiębiorca nie musiał już czekać, żeby skorygować rozliczenia VAT, gdy pomyli się na fakturze dokumentującej sprzedaż netto ze stawką 0 proc. lub sprzedaż zwolnioną. Obecnie warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia odbioru korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi nie stosuje się tylko w:

● eksporcie towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (stosuje się stawkę w wysokości 0 proc.);

● dostawie towarów i świadczeniu usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju (nie wykazuje się kwoty VAT, gdyż do jego rozliczenia jest zobowiązany podatnik z innego państwa).

Oprócz wspomnianych dwóch przypadków ustawa o VAT dopuszcza jeszcze jeden wyjątek, gdy nie trzeba obecnie mieć potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Dotyczy on sprzedaży niektórych tzw. usług ciągłych: energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług w zakresie rozprowadzania wody, gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usług sanitarnych i pokrewnych.