Podatnik chce zatrudnić w swojej firmie budowlanej dwóch Ukraińców. Zobowiązał się opłacić pozwolenia na pracę w Polsce.

– Czy takie wydatki mogę zaliczyć do kosztów podatkowych – pyta pan Marek z Lublina.

Tak. Definicja kosztów uzyskania przychodów zawarta w ustawach: o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych, stawia dwa podstawowe wymagania, które muszą być spełnione łącznie, aby dany wydatek mógł być zaliczany do kosztów:

● wydatek musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zabezpieczenia albo zachowania ich źródła oraz

● wydatek nie może być wymieniony w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT (art. 23 ust. 1 ustawy o PIT).

Łukasz Kosonowski, doradca podatkowy w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy spółka doradztwa podatkowego, wyjaśnia, że w przypadku wydatków poniesionych przez pracodawcę na uzyskanie pozwolenia na pracę dla cudzoziemca należy uznać, że oba warunki są spełnione. Po pierwsze, zatrudnienie pracownika w oczywisty sposób jest związane z prowadzonym przez pracodawcę przedsiębiorstwem, którego działalność nakierowana jest na osiągnięcie przychodu. Nie ma bowiem wątpliwości, że prowadzenie działalności nakierowanej na osiągnięcie przychodu wymaga zatrudnienia odpowiednich osób (pracowników).

– Wydatki na uzyskanie pozwolenia na pracę dla cudzoziemca nie są również wymienione w katalogu wydatków niestanowiących kosztów podatkowych – wskazuje Łukasz Kosonowski.

Oznacza to – jak dodaje ekspert – że drugi z warunków również jest spełniony i w konsekwencji wydatki te mogą stanowić koszt uzyskania przychodów dla pracodawcy.

Ponieważ związek pomiędzy poniesieniem tych wydatków a przychodami osiąganym przez pracodawcę nie jest bezpośredni (tzn. poniesienie takich wydatków nie skutkuje osiągnięciem konkretnego przychodu), wydatki te – jako tzw. koszty pośrednie – będą potrącalne w dacie ich poniesienia.

– Wydatki poniesione w celu uzyskania pozwolenia na pracę mogą stanowić koszt podatkowy niezależnie od tego, czy pracownik jest zatrudniany na podstawie umowy o pracę, czy też np. na podstawie umowy cywilnoprawnej – podkreśla Łukasz Kosonowski. Takie stanowisko potwierdził również naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu (nr ZD/406-280/CIT/05).

Opłaty za zezwolenia na pracę cudzoziemców

Opłaty za wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca w Polsce zależy m.in. od długości okresu, w jakim praca ma być wykonywana.

50 zł – w przypadku gdy pracodawca zamierza powierzyć wykonywanie pracy na okres nieprzekraczający 3 miesięcy;

100 zł – w przypadku gdy pracodawca zamierza powierzyć cudzoziemcowi wykonywanie pracy na okres dłuższy niż 3 miesiące;

200 zł – w przypadku gdy pracodawca zamierza delegować do Polski cudzoziemca w celu realizacji usługi eksportowej.