MONIKA SALA-SZCZYPIŃSKA - Obowiązek podatkowy zależy od formy i wartości upominku.
Mikołajki i święta Bożego Narodzenia to czas wręczania upominków. Prezenty otrzymujemy nie tylko od rodziny i znajomych, ale również od pracodawców. Czy podlegają one opodatkowaniu?
To, czy będzie istniał obowiązek podatkowy od upominków wręczanych nam przez pracodawców, będzie zależeć od wartości i formy prezentu dla pracownika oraz od źródła środków, z których finansujemy ten prezent.
Z jakimi konsekwencjami podatkowymi należy się więc liczyć, jeżeli otrzymamy od pracodawcy paczkę świąteczną albo bony towarowe?
Co do zasady otrzymane od pracodawcy nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie wszelkiego rodzaju świadczenia rzeczowe lub pieniężne stanowią przychód pracownika ze stosunku pracy. W niektórych jednak przypadkach można skorzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym. Wolne od podatku są świadczenia rzeczowe i pieniężne pochodzące w całości z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych. Maksymalna kwota objęta zwolnieniem w skali roku wynosi 380 zł na osobę. To oznacza, że po przekroczeniu tej kwoty zwolnienie już nie przysługuje i od nadwyżki ponad limit świadczeń rzeczowych przekazanych na rzecz pracownika należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy.
Natomiast przekazanie pracownikowi bonów czy talonów uprawniających do wymiany na towary lub usługi na razie w całości pozostaje poza zakresem zwolnienia dotyczącego świadczeń związanych z działalnością socjalną pracodawcy. Zgodnie z ustawą o PIT wartość bonów towarowych jest uznawana za przychód ze stosunku pracy, dlatego przekazanie pracownikom bonów towarowych spowoduje konieczność zapłaty podatku dochodowego. Pracodawca pobierze więc zaliczkę na podatek dochodowy od wartości przekazanych bonów, gdyż nie są one traktowane jako świadczenie rzeczowe. Dla pracownika będzie to przychód ze stosunku pracy opodatkowany według skali podatkowej ze stawkami 18 lub 32 proc.
W praktyce oznacza to, że pracodawca może przekazać pracownikowi bez podatku świadczenia rzeczowe (np. paczkę świąteczną) do wysokości nieprzekraczającej w ciągu roku 380 zł, pod warunkiem że zostały one sfinansowane w całości ze wskazanych funduszy i że nie są to bony towarowe.
Niektóre zakłady pracy pamiętają także o swoich byłych pracownikach, którzy przeszli na emeryturę. Z okazji świąt Bożego Narodzenia wręczają im świąteczne upominki albo bony. Czy takie świadczenia są zwolnione z PIT?
Świadczenia rzeczowe lub ekwiwalenty pieniężne w zamian tych świadczeń otrzymywane przez emerytów i rencistów w związku z łączącym ich poprzednio z zakładem pracy stosunkiem pracy oraz od związków zawodowych są zwolnione z PIT. W tym przypadku ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje roczny limit w wysokości 2280 zł na jedną osobę. Tak więc zarówno bony towarowe, jak i upominki świąteczne przekazane emerytom i rencistom (byłym pracownikom) w granicach limitu będą objęte zwolnieniem