Spółka powstała we wrześniu 2009 roku, a jej pierwszy rok obrotowy trwa do końca 2010 roku. Oznacza to, że nie może składać uproszczonego raportu w rozumieniu art. 50 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).

– Czy w takim przypadku spółka objęta jest obowiązkiem badania sprawozdania finansowego – pyta pani Małgorzata z Gdańska.

Adam Misiński, biegły rewident, menedżer w KPMG, potwierdza, że nowo powstałe spółki nie mogą korzystać z uproszczeń przy sporządzeniu sprawozdania finansowego za pierwszy rok obrotowy. Przypomnijmy, że uproszczenia te polegają m.in. na wykazaniu w bilansie oraz w rachunku tylko danych oznaczonych literami i cyframi rzymskimi.

– Dopiero gdy warunki dotyczące zatrudnienia, aktywów i przychodów są spełnione za dwa kolejne lata, przysługuje uproszczenie w prezentowaniu danych w sprawozdaniu finansowym sporządzanym za drugi rok – twierdzi Adam Misiński.

Natomiast obowiązki w zakresie badania sprawozdań są ustalone w art. 64 ustawy o rachunkowości. Ekspert wyjaśnia, że z postanowień tego przepisu wynika, że nowo powstała spółka nie będzie podlegała obowiązkowi badania sprawozdania finansowego sporządzonego za pierwszy rok obrotowy. Wyjątkiem są spółki konkretnie wskazane w tym przepisie, które zawsze są zobowiązane do badania (np. spółka akcyjna, bank, ubezpieczyciel, spółka przejmująca w ciągu roku obrotowego inną spółkę).  

Mimo formalnego braku obowiązku badania sprawozdania finansowego za pierwszy rok obrotowy spółka może podjąć dobrowolną decyzję o przeprowadzeniu audytu.

Ważne!

Sprawozdania podlegają badaniu, gdy w poprzednim roku spółka spełniła przynajmniej dwa z warunków: zatrudnienie wynosiło co najmniej 50 osób, suma aktywów bilansu stanowiła co najmniej 2,5 mln euro, przychody wyniosły co najmniej 5 mln euro