Przepisy podatkowe przewidują dwa sposoby opodatkowywania dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej: przy zastosowaniu szacowanej wielkości przychodów za dany rok lub na podstawie ksiąg rachunkowych. Do działów specjalnych produkcji rolnej zalicza się np. uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni czy prowadzenie fermy hodowlanej, chów drobiu rzeźnego i nieśnego.

Niezależnie od sposobu opodatkowania podatnicy mają obowiązek składania do 30 listopada urzędu skarbowego deklaracji PIT-6/6L, w której wskazują rodzaj produkcji, jaką będą wykonywać, oraz jej powierzchnię lub wielkość w przyszłym roku.

Tomasz Dereszewski, specjalista ds. podatków w Kancelarii Doradztwa Podatkowego Mariusz Gotowicz z Bydgoszczy, tłumaczy, że na podstawie złożonej deklaracji PIT-6/6L organ podatkowy wydaje decyzję podatkową o wysokości zaliczek na podatek dochodowy, chyba że zadeklaruje on stratę. W takim wypadku organ podatkowy nie może określić wysokości zaliczek.

– Podatnicy zobowiązani są do opłacania zaliczek na podatek dochodowy z momentem rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej z działów specjalnych produkcji rolnej, a nie z momentem uzyskania pierwszych przychodów z tejże działalności – podkreśla ekspert.

Faktyczne rozliczenie podatku nastąpi na zasadach ogólnych do 30 kwietnia roku następnego po roku podatkowym, w którym osiągnięto dochody z działów specjalnych produkcji rolnej na PIT-36 lub PIT-36L, w zależności od tego podatnik rozlicza się na zasadach ogólnych czy liniowo.

Tomasz Dereszewski dodaje, że za niezłożenie PIT-6/6L grozi kara grzywny do 120 stawek dziennych (przy najniższej obecnie stawce w wysokości 43,90 zł kara ta może wynosić do 5268 zł).