Bank krajowy często nabywa od innego banku krajowego wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek). Nabywca wierzytelności w związku z utratą wartości skupionych wierzytelności dokonuje odpisów aktualizujących opiewających na wartość uprzednio udzielonych kredytów (pożyczek) przez bank sprzedający. Jednak organy podatkowe kwestionują możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów utraty wartości nabytych wierzytelności. Dotyczy to odpisów aktualizujących wartość nabytych wierzytelności z tytułu utraty ich wartości, utworzonych w ciężar kosztów księgowych, oraz wierzytelności odpisanych jako nieściągalne. Do problemu odniosło się Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację złożoną przez grupę posłów (18181/10). Jak wyjaśniło MF, czynności udzielenia kredytu przez bank nie można utożsamiać z czynnością nabycia wierzytelności z tytułu kredytu od innego banku.

W ocenie MF transakcja nabycia przez bank wierzytelności z tytułu kredytu od innego banku nie jest transakcją udzielenia kredytu, a zatem nie może mieć do niej zastosowania art. 38b w związku z art. 16 ust. 1 pkt 26 ustawy o CIT dotyczące zaliczania w bankach do kosztów uzyskania przychodów odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów (pożyczek). Ordynacja podatkowa nie przewiduje możliwości wejścia banku nabywającego wierzytelności z tytułu kredytu od innego banku w prawa i obowiązki banku zbywającego. Bank nabywający wierzytelności z tytułu kredytu od innego banku nie kontynuuje działalności banku zbywającego wierzytelność. Skoro zakupione przez bank wierzytelności z tytułu kredytów nie stanowią kredytów udzielonych przez bank w rozumieniu ustawy o CIT, to bank nabywający te wierzytelności nie ma prawa do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości zakupionych od innego banku wierzytelności z tytułu kredytów. Skupione przez bank kredyty również nie stanowią kredytów udzielonych przez ten bank w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 25 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z tym bank nie ma również prawa do zaliczania takich wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisanie jako nieściągalnych.