•  ZWOLNIENIE Z PODATKU. Od 3 stycznia wchodzi w życie rozporządzenie ministra finansów z 11 grudnia 2007 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów nierezydentów (Dz.U. nr 236, poz. 1738). Zgodnie z przepisami, aż do końca 2059 roku nierezydenci nie będą płacić podatku od dochodów z tytułu odsetek od obligacji skarbowych wyemitowanych w 2008 roku.
  •  WŁAŚCIWOŚĆ ORGANÓW PODATKOWYCH. 1 stycznia weszło w życie rozporządzenie ministra finansów z 24 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz.U. nr 249, poz. 1860). Zmienione zostały m.in. przepisy określające właściwość miejscową organów w sprawach podatku od spadków i darowizn oraz właściwość miejscową w sprawach zaliczek na podatek dochodowy. Rozporządzenie stanowi również, że do spraw wszczętych i niezakończonych przed 1 stycznia 2008 r. w zakresie właściwości w sprawach podatku od spadków i darowizn stosuje się przepisy dotychczasowe.
  •  SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim zaprasza osoby zainteresowane założeniem własnej działalności gospodarczej na spotkanie, które odbędzie się 4 stycznia o godz.10.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy. W trakcie spotkania zostanie poruszona także tematyka dotycząca praw i obowiązków rolnika ryczałtowego wynikających z ustawy o VAT oraz praw i obowiązków rolnika jako podatnika VAT.

Więcej www.is.bialystok.pl

■  PRAKTYKI W URZĘDZIE SKARBOWYM. Na podstawie umowy zawartej przez naczelnika Urzędu Skarbowego w Starachowicach z dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Starachowicach uczniowie klas III odbywają coroczne praktyki zawodowe w Urzędzie Skarbowym w Starachowicach. W trakcie odbywania praktyk uczniowie zapoznają się z zakresem zadań realizowanych przez urząd, jego strukturą organizacyjną, poznają podstawy polskiego systemu podatkowego postępowania egzekucyjnego, skutki finansowe wynikające z nieuiszczania podatków oraz zagadnieniami z zakresu obsługi interesantów.

Więcej www.izba-skarbowa.kielce.pl