Nowelizacja przepisów o PIT wprowadza preferencje dla małżonków rozliczających się wspólnie oraz podatników korzystających z ulgi internetowej.
Senat debatował nad zmianami w ustawie o PIT, CIT oraz ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, które zostały uchwalone przez Sejm 29 października.
W części dotyczącej PIT, senatorowie wnieśli poprawki precyzujące zwolnienia z podatku dla wypłat z pracowniczych programów emerytalnych. Doprecyzowali również zasady rozliczenia podatkowego wkładów do spółek niemających osobowości prawnej oraz likwidacji takich spółek i wystąpienia wspólnika ze spółki. Podtrzymana zostanie zasada kontynuacji rozliczania kosztów podatkowych (amortyzacji przedmiotów wkładów).
W części dotyczącej CIT, senatorowie odnieśli się do potrzeby dostosowania zmian przepisów związanych z rozliczeniem wkładów czy przekształceń do spółek, dla których przyjęty rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Poprawki wniesione przez Senat nie uwzględniają jednak wyłączenia z katalogu dochodu z udziału w zyskach osób prawnych dochodu ze zbycia udziałów czy akcji na rzecz spółki w celu ich umorzenia. Dochód taki nie będzie mógł korzystać z preferencyjnego zwolnienia dla podmiotów utrzymujących znaczny pakiet udziałów, ale będzie rozliczany na zasadach ogólnych.
Reklama
Wprowadzono również preferencje dla osób fizycznych. Przy składaniu wspólnego rocznego zeznania podatkowego przez małżonków nie będą wymagane dwa podpisy małżonków. Ponadto z ulgi internetowej korzystać będą mogli nie tylko podatnicy użytkujący internet w lokalu będącym miejscem zamieszkania. Odliczyć będzie można też internet mobilny. Senatorowie przy zasadach opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci, określających wymóg faktycznego samotnego wychowania uchwalili, że zmiany będą miały zastosowanie od dochodów uzyskanych od 2011 roku.
Ustawa wróci do Sejmu, który może bezwzględną większością głosów odrzucić uchwałę Senatu.