Podatnicy, którzy chcą w PIT za 2010 rok odliczyć od dochodu wydatki na internet, muszą mieć faktury potwierdzające poniesienie wydatków na ten cel.
Ulga internetowa polega na odliczeniu od dochodu poniesionych w roku podatkowym wydatków z tytułu użytkowania sieci w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 760 zł.
Kluczowe jest tu miejsce zamieszkania. Ulga internetowa przysługuje bowiem z tytułu poniesienia wydatków na internet w miejscu zamieszkania podatnika. Jest to o tyle ważne, że podatnik może być gdzie indziej zameldowany, a gdzie indziej będzie mieszkał. A co w sytuacji, gdy podatnik ponosi wydatki za sieć zarówno w miejscu zamieszkania, jak i zameldowania? W takim przypadku odliczyć od dochodu będzie można tylko wydatki poniesione w miejscu zamieszkania. Te z miejsca zameldowania nie będą mogły znaleźć się w rocznym PIT. Po prostu przepadną.
Warunkiem, od którego spełnienia zależy skorzystanie z ulgi, jest posiadanie faktur VAT za internet. Na podstawie tych dokumentów wystawionych przez operatora sieci podatnik pomniejsza swój dochód.
W konsekwencji zgodnie z przepisami ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.), aby skorzystać z odliczenia, muszą być spełnione następujące warunki:
1) podatnik musi ponieść wydatek na internet,
2) użytkowanie internetu musi odbywać się w lokalu będącym miejscem zamieszkania podatnika,
3) poniesiony wydatek musi być udokumentowany wystawioną fakturą VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług,
4) wydatki podlegające odliczeniu nie mogą przekroczyć rocznie 760 zł.
Spełnienie łącznie wszystkich warunków umożliwia skorzystanie z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Małżonkom przysługuje podwójny limit

Mąż i żona, którzy ponoszą wydatki na internet, mogą skorzystać z podwójnego limitu ulgi.

Podatnik, który wydatki na internet będzie chciał odliczyć w rocznym PIT, będzie musiał posiadać fakturę VAT wystawioną na swoje imię i nazwisko. Często za internet płaci kilku domowników, np. mąż i żona. W takim przypadku, jeśli małżonkowie oboje ponoszą wydatki w roku podatkowym na opłacenie internetu, mają prawo oboje skorzystać ze zwolnienia podatkowego. Jest jednak jeden warunek – faktura za sieć musi być wystawiona na oboje małżonków.

Niedopuszczalna jest sytuacja, aby np. mąż odliczył od dochodu wydatki na internet z faktury wystawianej na żonę. I odwrotnie.

Gdy użytkownikiem internetu są małżonkowie i obydwoje ponoszą wydatki z tego tytułu, to aby obydwoje (do wysokości 760 zł każdy) mogli skorzystać z odliczenia, na fakturze muszą widnieć zarówno dane osobowe męża, jak i żony. W przeciwnym wypadku z odliczenia skorzysta tylko ten małżonek, którego imię i nazwisko jest na fakturze. Ponadto, aby ulga internetowa była uwzględniona w PIT w pełnej, dopuszczalnej wysokości, taką kwotę trzeba wydać na internet w roku podatkowym.

Ta zasada dotyczy też innych domowników. Przykładowo jeżeli z ulgi internetowej chciałaby skorzystać córka małżeństwa, to również musi posiadać fakturę dokumentującą poniesiony przez siebie wydatek z tytułu korzystania z internetu. Jej brak w każdym przypadku będzie pozbawiał prawa do odliczenia od dochodu wydatków poniesionych w roku podatkowym na internet.

Uwaga na pułapki przy korzystaniu z odliczenia

Podatnik, który płaci za internet w pakiecie, nie skorzysta z ulgi internetowej. Czasem też odliczenie za sieć z komórki może być kłopotliwe.

Korzystając z ulgi internetowej w PIT, można popaść w pewne tarapaty. A mianowicie podatnik skorzysta z odliczenia, choć nie ma do tego prawa. Będzie tak w przypadku, gdy podatnik opłaca abonament za kilka usług, np. telefon, telewizję i internet, i na fakturze nie jest wyszczególniona opłata za sieć. Podatnik nie będzie mógł w takiej sytuacji skorzystać z ulgi internetowej. Taką interpretację potwierdza MF.

Aby skorzystać z ulgi internetowej, podatnik musi udokumentować fakturą wysokość wydatków przez siebie poniesionych z tytułu użytkowania internetu w lokalu (budynku) będącym jego miejscem zamieszkania. Na fakturze tej muszą znaleźć się informacje o wysokości wydatków z tytułu korzystania z internetu, gdyż tylko one podlegają odliczeniu od dochodu.

Jeśli podatnik nie jest w stanie ustalić wysokości tych wydatków, gdyż wystawiana przez dostawcę usług faktura nie pozwala na ustalenie tej wartości, to nie może on odliczyć kwoty tych wydatków od dochodu. Druga pułapka może czekać na podatników przy korzystaniu z internetu mobilnego. W ustawie o PIT nie zastrzeżono szczególnej formy dla łącza, za którego pośrednictwem ma odbywać się korzystanie z sieci. W większości przypadków dostęp do internetu odbywa się przez łącze stacjonarne, jednak coraz powszechniejsze staje się korzystanie z sieci za pomocą komórki. Taki sposób nie stanowi przeszkody w korzystaniu z ulgi, jeżeli użytkowanie sieci odbywa się w miejscu zamieszkania. Te same zasady będą dotyczyły podatników, którzy używają internetu w laptopie.