Przed nami czas imprez mikołajkowych, świątecznych czy spotkań wigilijnych. Wielu pracodawców tego typu spotkania organizuje i finansuje dla swoich pracowników. Każdy, kto w takim spotkaniu zechce uczestniczyć, powinien pamiętać o obowiązkach wobec fiskusa.

Joanna Michalska, ekspert w Firmie Doradczej KPMG, zwraca uwagę, że jeżeli pracownicy oprócz pensji otrzymują od swojego pracodawcy dodatkowe składniki wynagrodzenia, które nie mają charakteru pieniężnego, mamy do czynienia z nieodpłatnym świadczeniem.

– W przypadku imprezy mikołajkowej organizowanej dla pracowników, aby można było mówić o powstaniu przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia, świadczenie to musi być przez pracownika otrzymane, a ponadto musi być możliwe dokładne ustalenie jego wartości przypadającej na pracownika – wyjaśnia Joanna Michalska.

Ekspert dodaje, że w praktyce, jeżeli pracodawca, organizując imprezę mikołajkową, opłaca ją ryczałtowo i nie jest możliwe skalkulowanie kwoty faktycznie wydatkowanej na jednego pracownika, a dodatkowo pracodawca nie jest w stanie zweryfikować, którzy pracownicy uczestniczyli w spotkaniu, wartość tego nieodpłatnego świadczenia nie powinna stanowić opodatkowanego przychodu pracowników.

– Twierdzenie głoszone ostatnio powszechnie przez organy skarbowe, że przychód ze stosunku pracy w takiej sytuacji powstanie po stronie pracowników już przez samo zagwarantowanie tym osobom możliwości skorzystania z niego wydaje się przeczyć art. 11 ust. 1 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) – uważa Joanna Michalska.

W sytuacji jednak gdy w związku z organizowanym spotkaniem mikołajkowym pracodawca ustalił konkretną kwotę wydatku przypadającą na jedną osobę (np. przygotował paczki ze słodyczami o ustalonej wartości dla każdego z uczestników) oraz zgodnie z listą osób obecnych na imprezie jest w stanie zweryfikować, którzy pracownicy (i ewentualnie członkowie ich rodzin) wzięli udział w spotkaniu i otrzymali upominki, wartość tego nieodpłatnego świadczenia powinna co do zasady stanowić przychód pracownika ze stosunku pracy opodatkowany PIT .

W konsekwencji – jak radzi Joanna Michalska – pracodawca będący płatnikiem podatku powinien pobrać i odprowadzić od takiego świadczenia miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy. W tym wypadku świadczenie będzie również podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracownika.