Zgodnie z projektem nowelizacji ustaw o PIT i o CIT, który uchwalił Sejm 29 października, od przyszłego roku z katalogu dochodów z udziału w zyskach osób prawnych usunięty ma być dochód ze zbycia udziałów czy akcji na rzecz spółki w celu umorzenia.

Zdaniem Witolda Adamowicza, menedżera w PricewaterhouseCoopers, wykreślenie z katalogu tzw. dochodów dywidendowych dochodu ze zbycia udziałów czy akcji na rzecz spółki w celu ich umorzenia jest kontrowersyjne i sprzeczne z regulacjami UE.

– Wprowadzenie zmiany w praktyce oznaczałoby, że dochody z tytułu zbycia udziałów w celu umorzenia na gruncie CIT mogłyby być traktowane jak dochody z każdego innego zbycia udziałów czy akcji, np. na rynku, czyli opodatkowane na zasadach ogólnych – dodaje.

Klasyfikacja tego typu dochodów w przepisach o CIT jest kluczowa, ponieważ dochody z udziału w zyskach osób prawnych korzystają ze specjalnego traktowania w CIT, na podstawie unijnych dyrektyw Rady 2003/123/WE i 90/435/EWG – tzw. Parent-Subsidiary Directive.

Obecnie, zgodnie z dyrektywami implementowanymi do ustawy o CIT, dochody z udziału w zyskach osób prawnych (czyli dywidendy oraz transfery o charakterze zbliżonym do dywidend), wypłacane między spółkami kapitałowymi na terenie UE pod warunkiem posiadania przez otrzymującego 10 proc. udziałów przez okres 2 lat, są zwolnione z podatku po stronie otrzymującego.

– Biorąc pod uwagę faktyczny charakter dochodów ze zbycia udziałów w celu umorzenia, nie jest jasne, dlaczego zbycie udziałów w celu umorzenia miałoby być wyłączone z katalogu dochodów z udziału w zyskach osób prawnych – stwierdza Witold Adamowicz.

W sensie ekonomicznym takie wynagrodzenie może być więc zbliżone charakterem do dywidendy. Jeśli projekt ustawy zostanie przyjęty w wersji sejmowej, zmiana tego przepisu prowadziłaby do niezgodności ustawy o CIT z dyrektywami.

Oprócz nowelizacji ustawy o PIT i o CIT Senat na posiedzeniu 17 listopada będzie zajmował się również innymi ustawami uchwalonymi przez Sejm 29 października, w tym nowelizacją ustawy o VAT oraz ustawy o podatku akcyzowym.

Czym dzisiaj będzie się zajmował Senat

● zmiany stawek VAT do 23 proc. i 8 proc. do 2013 roku (ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej),

● stosowanie zwolnień dla dywidend i należności licencyjnych,

● zwolnienie podmiotowe dla zagranicznych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych,

● opodatkowanie pracowniczych programów emerytalnych,

● opodatkowanie dochodów wspólników spółek niebędących osobami prawnymi,

● skutki podatkowe likwidacji działalności gospodarczej (ustawa z 29 października o zmianie ustawy o PIT i CIT oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne),

● wyższe o 4 proc. stawki podatku akcyzowego na papierosy, cygara, cygaretki i tytoń do palenia (ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym),

zwolnienia podatkowe dla zakładów pracy chronionej (ustawa o z zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw).