Członkom komisji wyborczych przysługuje dieta zwolniona z PIT.
Członkom terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych za pełnienie obowiązków w zbliżających się wyborach samorządowych będzie przysługiwać zryczałtowana dieta, która przyznawana jest w zależności od funkcji członka komisji (od 135 zł dla członka obwodowej komisji wyborczej do 245 zł dla przewodniczącego terytorialnej komisji wyborczej). Wysokość oraz warunki przyznawania diet reguluje rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji określające należności pieniężne przysługujące członkom komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
Członkowie komisji wyborczych mogą także otrzymać diety oraz zwrot kosztów podróży i noclegów na zasadach określonych przez ministra pracy i polityki społecznej w rozporządzeniu regulującym odbywanie podróży służbowych na obszarze kraju.
Na mocy ustawy o PIT wynagrodzenie członków komisji wyborczych nie podlega opodatkowaniu. Wolne od podatku są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 2280 zł.
Członek komisji wyborczej powinien otrzymać informację PIT-R o wypłaconych kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich.
Jeżeli kwota wypłaconych diet przekroczy limit zwolnienia, członek komisji powinien otrzymać dodatkowo PIT-11 o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek, a kwota przewyższająca limit zostanie opodatkowana na zasadach ogólnych.