Samo zawarcie małżeństwa nie wystarczy, aby mąż i żona złożyli wspólne zeznanie podatkowe. Ustawodawca skorzystanie z tej preferencji uzależnia od spełnienia kilku warunków łącznie.
Mąż i żona – jak każdy inny podatnik – podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów.
Jednak ustawodawca przewidział pewne preferencje dla małżonków. Po spełnieniu kilku warunków mogą oni złożyć jedno wspólne zeznanie podatkowe. W tej jednej deklaracji wykażą swoje dochody uzyskane w danym roku. Taki sposób rozliczenia z fiskusem pozwala małżonkom zaoszczędzić na podatkach.

Preferencja do zastosowania

Małżonkowie podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (muszą w Polsce rozliczać się ze wszystkich światowych dochodów), między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, mogą być na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym opodatkowani łącznie. Jeśli mąż i żona zdecydują się na ten sposób opodatkowania, w zeznaniu rocznym muszą wykazać sumę swoich dochodów, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot przysługujących im ulg i odliczeń. W tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany.
Małżonkowie powinni wiedzieć, że wspólne rozliczenie podatkowe jest także możliwe, jeżeli jeden z małżonków w roku podatkowym nie uzyskał przychodów ze źródeł, z których dochód jest opodatkowany według skali PIT, lub osiągnął dochody w wysokości niepowodującej obowiązku uiszczenia podatku.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy małżonkowie rozliczą się wspólnie w zeznaniu rocznym.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Czy małżonkowie muszą mieć wspólność majątkową
- Czy opłacanie karty podatkowej pozbawia preferencyjnego rozliczenia
- Czy prawomocny rozwód ma wpływ na wspólne rozliczenie małżonków