Osoba, która nie zgadza się z decyzją organu podatkowego, w złożonym piśmie odwoławczym musi zawrzeć zarzuty przeciwko argumentom zawartym w tej decyzji.
Podatnik otrzymał decyzję z urzędu skarbowego, w której określono wyższe zobowiązanie podatkowe za 2009 rok od wykazanego w złożonym zeznaniu PIT. Nie zgadza się jednak z ustaleniami fiskusa. Planuje złożyć odwołanie.
– Jakie elementy muszą znaleźć się w takim odwołaniu od decyzji podatkowej – pyta pan Kamil z Pułtuska.
Od decyzji podatkowej wydanej przez organ pierwszej instancji przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia. Odwołanie takie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji podatnikowi za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Michał Goj, menedżer w Ernst & Young, zwraca uwagę, że w przeciwieństwie do odwołań wnoszonych w zwykłym postępowaniu administracyjnym odwołanie regulowane Ordynacją podatkową (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) musi spełniać określone wymogi. Nie wystarczy więc wyrazić swojego niezadowolenia z decyzji organu pierwszej instancji.
– Odwołanie, aby było skuteczne, musi zawierać zarzuty, a więc oznaczenie przepisów, które naruszył organ pierwszej instancji lub inaczej określone wady rozstrzygnięcia – podpowiada Michal Goj.
Ekspert dodaje, że podatnik musi również pamiętać o określeniu istoty i zakresu żądania. Oznacza to, że w odwołaniu powinniśmy zaznaczyć, czy domagamy się uchylenia decyzji w całości, czy tylko w części, oraz wskazać, czego oczekujemy od organu odwoławczego, tj. umorzenia postępowania, rozstrzygnięcia sprawy co do istoty czy też przekazania sprawy do ponownego rozpoznania przez organ I instancji. Zależeć to będzie od charakteru rozstrzygnięcia oraz stawianych w decyzji zarzutów.
– Gdy decyzja dotyczy np. czterech kwestii, a my nie zgadzamy się jedynie z trzema, będziemy się zwykle domagać rozstrzygnięcia sprawy co do istoty, a nie umorzenia postępowania – argumentuje Michal Goj.
Odwołanie powinno również wskazywać dowody uzasadniające żądanie, o ile oczywiście zarzuty dotyczą błędnego ustalenia stanu faktycznego. Nie muszą to być dowody nowe, ale również te, które znajdują się już w aktach sprawy, ale zostały błędnie ocenione lub pominięte przy rozpoznawaniu sprawy. Odwołanie powinno również oczywiście zawierać takie elementy, jak oznaczenie zaskarżanej decyzji czy strony postępowania. Musi być także wniesione przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu podatnika oraz podpisane.
14 dni taki jest termin na złożenie odwołania od momentu otrzymania decyzji podatkowej