Doradcy podatkowi nadal będą mogli prowadzić zawodowo księgi podatkowe oraz inne ewidencje w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów. Będą mogli wykonywać zawód zarówno indywidualnie, jak i w spółkach osobowych - stwierdza Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych w komunikacie skierowanym do doradców. Jest to reakcja samorządu na pojawiające się informacje, że nieuchwalenie zmian w ustawie, które wynikały z wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. K 42/05), spowoduje utratę możliwości wykonywania zawodu przez doradców samodzielnie oraz w spółkach osobowych, a także brak uprawnień do sporządzania ewidencji podatkowych.

W komunikacie Krajowa Rada Doradców Podatkowych (KRDP) jednak uspakaja, że zastosowanie znajdzie utrwalona w orzecznictwie TK zasada ochrony praw słusznie nabytych.

Rada zwróciła się także do ministra finansów z wnioskiem o uwzględnienie w toku prac legislacyjnych ewentualnego wstecznego obowiązywania nowelizacji, jeśli nie weszłaby w życie 5 grudnia. KRDP, powołując się na przepisy ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, podkreśliła, że możliwe jest nadanie ustawie wstecznej mocy obowiązującej. Potwierdzają to również konstytucjonaliści.

ŁUKASZ ZALEWSKI

lukasz.zalewski@infor.pl