Informacja CIT-7 służy do prezentacji wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski wynosi 19 proc. Do katalogu przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych zalicza się m.in. dochód z umorzenia udziałów (akcji), dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji), wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej.

Podatek ryczałtowy

Jak tłumaczy Wojciech Majkowski, ekspert w KPMG, przychody te opodatkowane są ryczałtowo, a rolę płatnika pełni podmiot dokonujący wypłaty. W konsekwencji wypłacający dywidendę powinien każdorazowo upewnić się, czy jest zobowiązany do pobrania podatku od tej należności wobec konkretnego odbiorcy (w określonych przypadkach mogą mieć zastosowanie zwolnienia z opodatkowania).

Jeżeli taki obowiązek istnieje, to płatnik w dniu dokonania wypłaty należności powinien obliczyć i pobrać należny podatek. Następnie w terminie do 7. dnia następnego miesiąca powinien wpłacić podatek na rachunek właściwego organu podatkowego (7 listopada w tym roku wypada w niedzielę).

Konieczne deklaracje

Wypłata dywidendy może również wiązać się z obowiązkiem sporządzenia odpowiednich deklaracji (informacji) podatkowych. Rodzaj deklaracji zależy od statusu podatnika (odbiorcy dywidendy).

Wojciech Majkowski wyjaśnia, że w przypadku pobrania podatku od dywidendy wypłacanej na rzecz podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Polski płatnik powinien sporządzić i przekazać temu podatnikowi informację CIT-7 – w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrał podatek.

Dodatkowo w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następujące- go po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku, płatnik powinien sporządzić i złożyć do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika deklarację CIT-6R.

Ważne!

W przypadku gdy wypłacana dywidenda podlega zwolnieniu z opodatkowania (na podstawie np. posiadania przez spółkę odpowiednio wysokiego pakietu udziałów przez określony okres), obowiązek sporządzenia CIT-7 i CIT-6R nie powstanie