Co do zasady miejscem świadczenia usług (miejscem ich opodatkowania) jest to, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę. Inaczej jest w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy się usługi. Wtedy dla celów podatkowych ważne jest miejsce, gdzie świadczący usługę ma wspomniane stałe miejsce prowadzenia działalności. W przypadku natomiast braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności, brane jest pod uwagę miejsce stałego zamieszkania. Regulacje te zawarte są w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

- Obok zasady siedziby lub miejsca prowadzenia działalności, ustawa o podatku od towarów i usług przewiduje, że w przypadku świadczenia usług: w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji lub rozrywki, pomocniczych do usług transportowych, takich jak załadunek, rozładunek, przeładunek i podobne czynności, wyceny majątku rzeczowego ruchomego, na ruchomym majątku rzeczowym - miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone - wyjaśniła Gazecie Prawnej Renata Mikulewicz, radca prawny, dział szkoleń Kancelarii BSO Pra-wo & Podatki Bramorski Szermach-Okorowska we Wrocławiu.

Jak podkreśliła, w przypadku usług na ruchomym majątku rzeczowym, świadczonych dla nabywcy, który podał wykonującemu te usługi numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego, na którym usługi są wykonywane, miejscem świadczenia usług jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy usługi ten numer. Jest tak pod warunkiem, że towary po wykonaniu tych usług zostaną wywiezione z terytorium państwa członkowskiego, na którym usługi te zostały faktycznie wykonane. Wynika to z art. 28 ust. 7 w związku z art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d) ustawy o podatku od towarów i usług.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce podlega świadczenie usług na terytorium kraju.

- Dlatego w przypadku ustalenia, że miejscem świadczenia usług jest terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska, usługa w ogóle nie będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług w Polsce, lecz w kraju nabywcy usługi - wyjaśniła Renata Mikulewicz.

W POLSCE I W INNYCH PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

Ilekroć w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług jest mowa o:

  • terytorium kraju - rozumie się przez to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • państwie członkowskim - rozumie się przez to państwo członkowskie Wspólnoty Europejskiej;
  • podatku od wartości dodanej - rozumie się przez to podatek od wartości dodanej nakładany na terytorium państwa członkowskiego, z wyjątkiem podatku od towarów i usług nakładanego ustawą o VAT.

KRZYSZTOF TOMASZEWSKI

krzysztof.tomaszewski@infor.pl