Przedsiębiorcy kupują sprzęt do prowadzenia działalności gospodarczej nie tylko od innych przedsiębiorców, ale również od prywatnych osób. Przy takich transakcjach może powstać obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), jeśli np. cena zakupu jest wyższa niż 1 tys. zł.

Zdaniem Macieja Zaręby, doradcy podatkowego w KPMG, mimo że przepis art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 68, poz. 450 z późn. zm.) przewiduje pewne wyłączenie z opodatkowania, to aby to nastąpiło, jedna ze stron transakcji powinna być odpowiednio opodatkowana lub zwolniona z VAT z tytułu tej właśnie transakcji.

– Nie wystarczy, że przedsiębiorca nabywca jest podatnikiem VAT z tytułu innych transakcji (dostaw towarów i usług dokonywanych w ramach prowadzonej działalności), aby nastąpiło wyłączenie rozpatrywanej transakcji z opodatkowania PCC – wyjaśnia.

Czy zatem kwota zapłaconego PCC jest kosztem przedsiębiorcy? Według Macieja Zaręby zapłacony przez nabywcę podatek przy zakupie środka trwałego należy uznać za koszt bezpośrednio związany z tym zakupem, a zatem powinien on podwyższyć wartość początkową tego środka.

Zgodnie z art. 22g ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) wartość początkową zakupionych środków trwałych przyjmuje się bowiem w cenie nabycia, a ta z kolei obejmuje z reguły kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania.

Jako przykładowe koszty związane z zakupem w przepisach tych wymienione są opłaty skarbowe, a nie podatki. Jednak zgodnie z art. 15 ustawy o PCC, jeżeli obowiązujące przepisy powołują się na przepisy o opłacie skarbowej w zakresie dotyczącym czynności cywilnoprawnych, rozumie się przez to przepisy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Oznacza to, że PCC można zaliczyć do wartości początkowej zakupionego środka trwałego.

2 proc. wynosi podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży