Uproszczone sprawozdania finansowe mogą sporządzać jednostki, które w roku obrotowym, za który sporządzany jest raport, oraz w poprzednim roku nie osiągnęły dwóch z następujących wielkości dotyczących zatrudnienia, aktywów i przychodów.

Anna Trembasiewicz, dyrektor zarządzający łódzkiego oddziału Auxilium, wyjaśnia, że istnieją przypadki, gdy jednostka nie może stosować uproszczeń, np. gdy podmiot powstał w 2010 roku (brak jest danych za 2009 rok) oraz gdy w 2010 roku nie przekroczył wspomnianych wielkości, ale przekroczył je w roku poprzednim.

Na roczne sprawozdanie finansowe średnich i mniejszych jednostek składają się: wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat oraz dodatkowe informacje.

Anna Trembasiewicz wyjaśnia, że uproszczone sprawozdanie polega na wykazaniu w bilansie oraz w rachunku tylko danych oznaczonych literami i cyframi rzymskimi. Przykładowo w bilansie ujawnia się wartość rzeczowych aktywów trwałych bez podziału na środki trwałe (grunty, budynki, środki transportu), środki trwałe w budowie i zaliczki na środki trwałe. Pomija się pozycje, które nie wystąpiły zarówno w roku obrotowym, jak i w poprzednim.