ORZECZENIE

Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) wydał wyrok w sprawie Skatteverket przeciwko A, w którym wyjaśnił stosowanie zasady swobodnego przepływu kapitału w stosunkach pomiędzy państwami członkowskimi a państwami trzecimi.

Przepisy szwedzkie przyznają podatnikom będącym rezydentami szwedzkimi zwolnienie z podatku dywidend wypłacanych w formie akcji spółki zależnej przez spółkę akcyjną mającą siedzibę w Szwecji lub w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Odmawiają natomiast możliwości skorzystania z tego zwolnienia wówczas, gdy taka wypłata dokonywana jest przez spółkę mającą siedzibę w państwie trzecim niebędącym członkiem EOG, chyba że państwo to zawarło ze Szwecją konwencję przewidującą wymianę informacji.

Trybunał wyjaśnił, że przepisy szwedzkie zniechęcają podatników będących rezydentami szwedzkimi do inwestowania kapitału w spółkach mających siedzibę poza EOG. W zakresie, w jakim dywidendy wypłacane przez te spółki rezydentom szwedzkim są pod względem podatkowym traktowane w sposób mniej korzystny niż dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w państwie członkowskim EOG, akcje tych spółek są mniej atrakcyjne dla inwestorów będących rezydentami szwedzkimi niż akcje spółek mających siedzibę w tym państwie. Uregulowanie to stanowi zatem ograniczenie przepływu kapitału pomiędzy państwami członkowskimi i państwami trzecimi.

ETS stwierdził, że jeżeli uregulowanie danego państwa członkowskiego uzależnia przyznanie korzyści podatkowej od spełnienia warunków, których przestrzeganie może zostać zweryfikowane jedynie w drodze uzyskania informacji od właściwych organów danego państwa trzeciego, uzasadniona jest odmowa przez dane państwo członkowskie przyznania takiej korzyści, gdy nie zostały przesłane takie informacje.

Wyrok z 18 grudnia 2007 r. w sprawie C-101/05

EWA MATYSZEWSKA

ewa.matyszewska@infor.pl