Lista materiałów budowlanych objętych systemem zwrotu VAT została dostosowana do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 roku.
Od przyszłego roku podatnicy wnioskujący o zwrot części wydatków poniesionych na budowę lub remont będą korzystać z nowego wykazu materiałów budowlanych. Został on dostosowany do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 r.
Prawo do zwrotu dotyczy jedynie faktur dokumentujących zakup towarów, które do 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką VAT w wysokości 7 proc., a od 1 maja 2004 r. są opodatkowane 22-proc. VAT.
W obowiązującym wykazie znajdują się odwołania do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z 1997 r. Ponieważ dla celów podatkowych można ją stosować tylko do końca tego roku, konieczna była aktualizacja listy materiałów budowlanych wykorzystywanej na potrzeby zwrotu VAT.
Wykaz materiałów budowlanych obowiązujący od 1 stycznia 2011 r. został określony w obwieszczeniu ministra transportu i budownictwa z 3 września 2010 r. (Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury Nr 11, dn. 27 września 2010 r. - wersja pdf (9.36 MB)).
Zmianie w stosunku do dotychczasowego wykazu uległy symbole i nazwy pozycji oraz brzmienie stosowanych wyłączeń. Szerszy zakres przedmiotowy niektórych grupowań zawartych w klasyfikacji z 2008 r. skutkuje mniejszą liczbą pozycji w nim ujętych. W tytule nowego obwieszczenia oraz w załączniku do niego umieszczono datę, od której będzie obowiązywać nowy wykaz, tj. 1 stycznia 2011 r.