Podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości stanowi dla gruntów - powierzchnia; dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa; dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - wartość początkowa, ustalona na 1 stycznia roku podatkowego stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne.

- W przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych podstawą opodatkowania jest ich wartość z 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego - wyjaśnia Tomasz Krasowski, doradca podatkowy w grupie doradztwa rynku nieruchomości Ernst & Young.

Powstaje pytanie, czy remont lub ulepszenie budynku lub budowli ma wpływ na podatek od nieruchomości.

Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3,5 tys. zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej (mierzonej przykładowo okresem używania czy kosztami eksploatacji).

- Dla celów podatków dochodowych wydatki na ulepszenie powiększają wartość początkową środka trwałego stanowiącą podstawę naliczania amortyzacji - wyjaśnia Tomasz Krasowski.

Remont ma natomiast na celu utrzymanie środka trwałego we właściwym stanie, jego odtworzenie lub przywrócenie pierwotnego stanu w zakresie wartości użytkowej. Wydatki na remont stanowią dla celów podatkowych koszt w momencie poniesienia. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.), jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem. Zasada ta ma zastosowanie także do części budynku. W konsekwencji należy przyjąć, iż w przypadku rozbudowy rozbudowana część budynków powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości od 1 stycznia roku następnego roku. Stanowisko takie potwierdzają również organy podatkowe (przykładowo interpretacja prezydenta miasta Białystok z 1 marca 2007 r., nr Fn. IV. 0717-I-7/06/07).

- Należy jednakże pamiętać, iż ulepszenie budynku wpływa na wysokość podatku wyłącznie, jeżeli w konsekwencji zwiększa się powierzchnia użytkowa budynku (dochodzi do rozbudowy) - przypomina Tomasz Krasowski.

Ekspert podkreśla, że również w przypadku ulepszenia budowli wyższy podatek od nieruchomości należy płacić dopiero od następnego roku (przy czym nie ma znaczenia, czy w wyniku ulepszenia dochodzi do rozbudowy czy modernizacji).

Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach lokalnych podstawą opodatkowania dla budowli jest wartość początkowa, ustalona na 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku. Wobec tego, mimo że dla celów amortyzacji wartość początkowa budowli może w wyniku ulepszenia wzrosnąć w ciągu roku, dla celów podatku od nieruchomości zmiana taka będzie miała wpływ dopiero począwszy od kolejnego roku. Remonty natomiast nie mają wpływu na wysokość tego podatku.

PAWEŁ JAKUBCZAK

pawel.jakubczak@infor.pl