Rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń określa m.in. tworzenie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i zakres danych wykazywanych w informacji dodatkowej, zasady sporządzania sprawozdania finansowego jednostek powiązanych itp. Rozporządzenie opublikowano w Dzienniku Ustaw nr 248, poz. 1846.

Z kolei rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych określa m.in. zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, połączonym sprawozdaniu finansowym funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami oraz w sprawo- zdaniach jednostek subfunduszy. Rozporządzenie to ukazało się w Dzienniku Ustaw nr 249, poz. 1859.

KRZYSZTOF TOMASZEWSKI

krzysztof.tomaszewski@infor.pl