Do pierwszego czytania w Sejmie został skierowany senacki projekt nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Jak wynika z projektu, nowością będzie likwidacja art. 16 ustawy (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613). Zwalnia on z opłaty targowej podmioty, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach.

W praktyce zwolnienie dotyczy takich sytuacji, w których sprzedający jest jednocześnie właścicielem lub samoistnym posiadaczem nieruchomości, w której dokonuje sprzedaży.

Celem tej zmiany ma być rozdzielenie opłaty targowej od podatku od nieruchomości i realizacja zasady, że przedmioty tych danin nie są tożsame. Nowelizacja pozwoli na jednakowe traktowanie wszystkich podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach, z którą powiązany jest obowiązek uiszczenia opłaty targowej.

Nowelizacja precyzuje ponadto, że opłacie targowej nie będzie podlegać sprzedaż dokonywana w budynkach lub ich częściach. Zlikwidowano tu jednak wyjątek odnoszący się do targowisk pod dachem oraz hal używanych do targów, aukcji i wystaw. W praktyce brak jest jasnych kryteriów pozwalających odróżnić budynki lub części budynków, w których sprzedaż nie podlega opłacie targowej, od targowisk pod dachem. W tej części projekt stanowi dostosowanie do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 grudnia 2009 r. Zmiany mają wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.