Pomimo jednolitej linii orzeczniczej sądów administracyjnych stanowisko organów podatkowych w zakresie opodatkowania nieodpłatnych przekazań towarów wciąż jest niekorzystne dla podatników. Kiedy nieodpłatne przekazanie podlega VAT?
Wydawało się, że sprawa powinna być zamknięta po tym, jak 23 marca 2009 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów (sygn. akt I FPS 6/08) jednoznacznie rozstrzygnął wątpliwości dotyczące opodatkowania nieodpłatnego przekazania przez podatnika towarów w związku z prowadzoną działalnością. NSA stwierdził, że w stanie prawnym obowiązującym od 1 czerwca 2005 r. brak jest podstaw do opodatkowania VAT takiego przekazania. W każdym przypadku (a nie tylko w przypadku tzw. prezentów o małej wartości), w którym podatnik przekazuje towary w związku z prowadzoną działalnością, przekazanie takie nie podlega opodatkowaniu. Już wtedy NSA odrzucił argumentację organów podatkowych, która opierała się na tezie, że art. 7 ust. 2 i 3 ustawy o VAT naruszają dyrektywę unijną, tworząc dla podatnika korzystniejsze rozwiązania. Sąd słusznie uznał, że organy państwa w sporze z podatnikiem nie mogą powoływać się na niewłaściwą implementację dyrektywy.
Od tego czasu pojawiło się kilkanaście nowych wyroków sądów administracyjnych, w tym kolejny wyrok NSA z 15 września 2010 r. (sygn. akt I FSK 1408/09), w których sądy podtrzymują stanowisko o braku opodatkowania nieodpłatnych przekazań towarów związanych z działalnością. Niestety korzystne dla podatników wyroki oznaczają jednocześnie, że pojawiają się wciąż decyzje organów podatkowych i interpretacje ministra finansów, które równie konsekwentnie ignorują rozstrzygnięcia sądowe. Karuzelę warto już skończyć i nie narażać podatników na koszty związane z procedurą sądowo-administracyjną. Tym bardziej że sprawa niedługo może mieć już wymiar historyczny. Jeden z projektów nowelizacji ustawy o VAT wprowadza regulacje, zgodnie z którymi nieodpłatne przekazania towarów – jako reguła – będą opodatkowane bez względu na to, czy są związane z działalnością podatnika, czy też nie.