Nie jest możliwe przekazywanie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych bezpośrednio z urzędów skarbowych bądź izb skarbowych, poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 17443/10). Ministerstwo Finansów nie planuje też zwiększenia kompetencji gmin, z którymi mogłoby się wiązać zwiększenie udziału w PIT.

Płatnicy przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, który przekazuje je na rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego państwa. Jak podało MF, w 2009 roku udział gmin we wpływach z PIT wynosił 36,72 proc. W 2010 roku udział ten dla gmin wynosi 36,94 proc., natomiast dla powiatów 10,25 proc. Podstawą do wyliczenia wskaźnika udziału w podatku należnym są dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku, dokonanym przez płatników, według stanu na 15 września roku bazowego.

Środki stanowiące dochody samorządów z tytułu udziału we wpływach z PIT podlegają przekazaniu z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa na rachunki budżetów samorządów w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego.

Natomiast za grudzień środki podlegają przekazaniu w terminie do 20 grudnia roku budżetowego w wysokości 80 proc. kwoty przekazanej za miesiąc listopad roku budżetowego i do 10 stycznia następnego roku – pozostałej kwoty wynikającej z rozliczenia środków z grudnia.

Wysokość kolejnych rat udziału w PIT uzależniona jest od wielkości wpływów podatku za dany miesiąc w skali całego kraju. Realizacja dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych nie przebiega w ciągu roku równomiernie, w jednakowych wielkościach miesięcznych.