Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 15053) odniosło się do postulatu zmian w zakresie zasad naliczania dochodów gmin z tytułu udziału w PIT w związku z coraz szerszym zjawiskiem migracji zamożnej części mieszkańców dużych miast do gmin i powiatów ościennych. Migracja ta często oznacza tylko zmianę miejsca zamieszkania, natomiast faktycznie osoby te nadal pracują i korzystają z infrastruktury dużych miast, które tracą wpływy z udziału w PIT. Problem ten zdaniem MF może mieć miejsce, gdy podatnicy, zmieniając miejsce faktycznego zamieszkania, równocześnie dokonali aktualizacji poprzez złożenie odpowiedniego formularza NIP.

Udział jednostki samorządu terytorialnego we wpływach z PIT ustala się, biorąc pod uwagę wskaźnik równy udziałowi należnego, w roku poprzedzającym rok bazowy, podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze jednostki samorządu terytorialnego w ogólnej kwocie należnego podatku. Zdaniem posłów kryterium miejsca zamieszkania powinno być zastąpione kryterium miejsca zatrudnienia.

Ustrój finansowy jednostek samorządu terytorialnego jest integralną częścią systemu finansów publicznych. Zmiana systemu zasilania finansowego gmin, powiatów i województw samorządowych zdaniem resortu będzie wywierać istotny wpływ na finanse publiczne.