Naruszenie dyscypliny finansów publicznych stanowi brak sporządzenia lub przekazania w terminie sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania. Problem mogą mieć jednostki samorządu terytorialnego, które sporządzają sprawozdania zbiorcze (np. Rb – 27S) na podstawie sprawozdań jednostkowych (Rb-27S).

Elżbieta Jerzmańska, naczelnik wydziału informacji, analiz i szkoleń Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) we Wrocławiu, przyznaje, że w takim przypadku o możliwości zachowania przez jednostkę samorządową obowiązujących terminów przekazywania sprawozdań decyduje zdyscyplinowanie wszystkich jednostek organizacyjnych. Duże znaczenie ma też funkcjonalność programów do przekazywania i scalania danych z tych sprawozdań (system SJO BeSTi@).

Za naruszenie dyscypliny finansów publicznych może zostać wymierzona kara: upomnienia, nagany, pieniężna albo zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

Magdalena Kobos z Ministerstwa Finansów podkreśla, że przy orzekaniu kary organ uwzględnia okoliczności popełnienia czynu, jak również cele kary w zakresie społecznego oddziaływania oraz cele zapobiegawcze i dyscyplinujące, które ma osiągnąć w stosunku do ukaranego. Organ orzekający ma też na względzie właściwości i warunki osobiste sprawcy.

Resort podkreśla, że karane jest tylko zachowanie (działanie lub zaniechanie) naruszające obowiązujące przepisy prawa materialnego.

Dlatego, aby uniknąć odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, polegające na niesporządzeniu lub nieprzekazaniu w terminie sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania, trzeba sporządzać i przekazywać te sprawozdania w terminach przewidzianych w przepisach prawa materialnego.

– Nie powinien ponieść odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ten, komu nie wykaże się, że nie dochował należytej staranności przy wykonywaniu swoich obowiązków – twierdzi Magdalena Kobos.

Dodaje również, że w resorcie obecnie trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia z 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. nr 20, poz. 103).

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu wskazuje, że samorządy zwracają uwagę, że z wydaniem kolejnych rozporządzeń w sprawie sprawozdawczości następuje zarówno zwiększenie obowiązków sprawozdawczych jednostek, jak i skrócenie terminu przekazywania sprawozdań.

Ważne!

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponoszona jest za zachowania zawinione