Po śmierci rodziców podatnik jest jedynym spadkobiercą. Oświadczenie o przy- jęciu spadku zamierza złożyć u notariusza.

– Czy w takim przypadku muszę samodzielnie zgłosić spadek w urzędzie skarbowym, czy taki obowiązek ma notariusz – pyta pan Maciej z Inowrocławia.

Postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku nie jest jedynym sposobem potwierdzenia praw do spadku. Akt poświadczenia dziedziczenia może wydać również notariusz. Trzeba jednak pamiętać, że w obydwu przypadkach obowiązki spadkobiercy, który chce być zwolniony z podatku od spadków, względem urzędu skarbowego są takie same. Musi on zatem złożyć samodzielnie w urzędzie skarbowym zgłoszenie nabycia spadku na formularzu SD-Z2. Obowiązek ten dotyczy osób całkowicie zwolnionych z podatku, tj. małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwa, ojczyma i macochy. Pozostali spadkobiercy składają do naczelnika urzędu skarbowego zeznanie podatkowe SD-3.

Sylwia Galiszkiewicz, radca prawny z kancelarii Chałas i Wspólnicy, oddział we Wrocławiu, tłumaczy, że zasadą jest, że obowiązek zgłoszenia naczelnikowi urzędu skarbowego nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze dziedziczenia ciąży na spadkobiercy, co wynika z art. 4a ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 768 z późn. zm.).

– Ustawa przewiduje dwa wyjątki od tej zasady, nie dotyczą one jednak notarialnego poświadczenia dziedziczenia – podkreśla Sylwia Galiszkiewicz.

Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

– Notarialne poświadczenie dziedziczenia nie jest jednak umową, wobec czego nie będzie podlegać wyłączeniu z obowiązku zgłoszenia, co oznacza, że podatnik musi zgłosić nabycie spadku samodzielnie, a notariusz go w tym nie wyręczy – wyjaśnia nasza rozmówczyni.

Warto wskazać, że także z art. 95j ustawy – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 189, poz. 1158 z późn. zm.) wynika, że zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.