Przedsiębiorca, któremu na skutek zalania zostały zniszczone towary wykorzystywane w działalności gospodarczej, może zaliczyć ich wartość do kosztów podatkowych.
W ostatnim miesiącu na skutek długotrwałych opadów deszczu wybiły wody gruntowe i podtopiona został część magazynu, w którym składujemy towary. Towary te nie nadają się już do sprzedaży ani do kolejnych etapów produkcji.
– Czy wartość zniszczonych towarów można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów – pyta pan Teofil z Leska.
Jak tłumaczy Tomasz Dereszewski, specjalista podatkowy w Kancelarii Doradztwa Podatkowego Mariusz Gotowicz z Bydgoszczy, podatnik może zaliczyć wydatki na zakup towarów, które zostały zniszczone przez podtopienie magazynu, do kosztów uzyskania przychodów, pod warunkiem jednak, że zniszczenie towaru nie wynika z jego winy.
Dodać przy tym trzeba, że aby przedsiębiorca mógł ująć te wydatki w kosztach, zakupione towary muszą spełniać pewne warunki wynikające z przepisów podatkowych, zarówno ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).
Po pierwsze, należy posiadać dowody zapłaty za te towary i ich związek z prowadzaną działalnością gospodarczą podatnika. Dodatkowo konieczne jest udokumentowanie zniszczenia towarów wskutek podtopienia magazynu. Oprócz zapisów księgowych określających wielkość straty istotne będą protokoły szkody zalaniowej sporządzone przy udziale administratora budynku czy straży pożarnej.