Od 2011 roku nie będzie już wątpliwości co do zakresu opodatkowania VAT przekazanych nieodpłatnie towarów.

W projekcie rządowych zmian do ustawy o VAT z 9 września 2010 r. proponuje się nadanie nowego brzmienia art. 7 ust. 2 tej ustawy. Wszelkie przekazania przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa bez wynagrodzenia (niezależnie, czy są one realizowane na cele związane, czy niezwiązane z prowadzonym przedsiębiorstwem podatnika), będą opodatkowane, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Oznacza to rezygnację z warunku, który przy objęciu VAT odnosi się do istnienia związku z prowadzoną działalnością gospodarczą dokonywanych nieodpłatnych przekazań. Nowe sformułowanie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT ma wyeliminować wątpliwości interpretacyjne związane z tym przepisem, które pojawiały się w trakcie jego stosowania, oraz dostosować do wytycznych interpretacyjnych zawartych w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE.

Po zmianie przez opodatkowaną VAT dostawę towarów będzie rozumiane również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

● przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

● wszelkie inne darowizny

– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych towarów.

Obecnie takie darmowe przekazania są objęte VAT, tylko gdy podatnik przekazuje towary należące do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem.

PRZYKŁAD

Czy będzie opodatkowane przekazanie budynku

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorca realizuje budowę budynku na cele turystyczne, dokonując odliczenia od poniesionych nakładów inwestycyjnych (jako zakupów środków trwałych). W lutym 2011 r. wnioskodawca wystąpi o zmianę pozwolenia na budowę z budynku na cele turystyczne na budynek na cele mieszkalno-turystyczne, gdyż w części tego budynku, którą przekaże na cele osobiste, zamierza zamieszkać. Oznacza to, że przekazanie takie będzie podlegało opodatkowaniu VAT.