Dekoniunktura na rynkach finansowych w ostatnich dwóch latach przyczyniła się do zaostrzenia sporu podatników z fiskusem w kwestii możliwości rozliczania strat z funduszy inwestycyjnych z dochodami ze zbycia papierów wartościowych. Czy jest to możliwe?
Przychody z obu wymienionych tytułów należą, zgodnie z przyjętą klasyfikacją ustawy o PIT, do tego samego źródła, tj. przychodów z kapitałów pieniężnych. Mimo że w obu przypadkach sposób ustalania podstawy opodatkowania i stawka podatku są takie same, ustawa zakazuje kompensowania dochodów z udziału w funduszach ze stratami z tych funduszy oraz ze stratami z innych kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, czego nie czyni w przypadku dochodów z obrotu papierami wartościowymi.
Minister finansów w wydawanych przez siebie interpretacjach odmawia podatnikom prawa do rozliczenia strat z funduszy z dochodami ze zbycia papierów wartościowych. Argumentuje to odmiennością zasad opodatkowania dochodów z funduszy i dochodów ze sprzedaży akcji oraz sposobu poboru i deklarowania podatku należnego z obu tytułów. Podatek od dochodów z udziału w funduszach kapitałowych pobierany jest przez podmiot, który wypłaca te dochody, a podatnik nie wykazuje ich w zeznaniu rocznym, odmiennie od procedury deklarowania i uiszczania podatku od dochodów z obrotu papierami wartościowymi.
Jak uznał WSA w Warszawie, w wyroku z 14 grudnia 2009 r. (sygn. akt III SA/Wa 1147/09) stanowisko to nie znajduje umocowania w obowiązujących przepisach, a zestawienie wszystkich regulacji w nich zawartych nie uzasadnia odmowy odliczenia od dochodów z obrotu papierami wartościowymi wygenerowanych przez podatnika strat z funduszy. Od wyroku tego została wniesiona skarga kasacyjna do NSA. Jak stwierdziło MF w odpowiedzi na interpelację poselską nr 17036, omawiane inwestycje w inny sposób generują efekt ekonomiczny, co zdaniem resortu determinuje zróżnicowanie ich opodatkowania. Z tym większym zainteresowaniem należy oczekiwać na wnioski NSA w tej sprawie.