Funkcjonariusze celni uprawnieni są do zatrzymywania i kontrolowania środków transportu. Samochód może być nam odebrany nie tylko wtedy, gdy ma nieuregulowany status celny, ale także gdy stanowi dowód popełnienia przestępstwa.

Celnicy mogą legitymować kierowców pojazdów oraz sprawdzać dokumenty wymagane w związku z prowadzeniem pojazdów i jego używaniem. W zakresie nieuregulowanym ustawą – Prawo o ruchu drogowym, zatrzymywanie środków transportu może być dokonane tylko przez umundurowanych funkcjonariuszy znajdujących się w oznakowanym pojeździe będącym w ruchu albo w pobliżu takiego pojazdu.

W przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że samochód ma nieuregulowany status celny, tzn. nie uiszczono za niego należności celno-przywozowych i akcyzy, organy celne dokonają jego zabezpieczenia. Gdy okaże się, że samochód wjechał legalnie na teren UE, organy celne po prostu zwolnią samochód i oddadzą go właścicielowi. Jeżeli jednak samochód nie został wcześniej dopuszczony do obrotu, Służba Celna ma kilka wariantów postępowania.

– Po pierwsze samochód może zostać odesłany do kraju, z którego przyjechał. Po drugie, może zostać sprzedany, a gdy będzie to niemożliwe, zniszczony – wylicza Marcin Brzezin z MDDP.

Jeśli w samochodzie przewożone były towary, które próbowano przemycić, a samochód był specjalnie do tego celu przygotowany, zostanie on zabezpieczony jako dowód w sprawie i nie będzie można go odzyskać aż do zakończenia postępowania w sprawie o próbę dokonania przemytu.