Podatniczka zamierza wyjechać na pół roku do Australii. Spodziewa się w tym czasie korespondencji z urzędu skarbowego. Chciałaby ustanowić pełnomocnika.

– Czy mogę ustanowić pełnomocnika do spraw podatkowych – pyta pani Alicja z Warszawy.

Tak. Przykładowo pełnomocnictwo przy postępowaniu podatkowym powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone ustnie do protokołu.

Jacek Pyssa, radca prawny współpracujący z Instytutem Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, wskazuje, że wyjątkiem od tej zasady jest, że w poszczególnych wynikających w toku postępowania kwestiach mniejszej wagi organ podatkowy może nie żądać pełnomocnictwa, jeżeli pełnomocnikiem jest małżonek strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu jego upoważnienia do występowania w imieniu strony.

– Prawidłowo wystawione pełnomocnictwo powinno zawierać dokładne dane mocodawcy i pełnomocnika, datę i miejsce udzielenia pełnomocnictwa, wyraźny zakres czynności, do których jest ono udzielone, oraz adres pełnomocnika do doręczeń – podpowiada Jacek Pyssa.

Ekspert dodaje, że może ono także zawierać upoważnienie do udzielania substytucji (dalszego pełnomocnictwa). W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna, do pełnomocnictwa należy dołączyć dokument, z którego wynika umocowanie osób podpisujących się na pełnomocnictwie do reprezentowania danej osoby prawnej (odpis z KRS). Każdy pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Kompetencje do sporządzenia takiego urzędowo poświadczonego odpisu ma – jak tłumaczy Jacek Pyssa – co do zasady notariusz, ale zgodnie z regulacją prawną obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. adwokat, radca prawny, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ podatkowy może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony. Ponadto – jak radzi Jacek Pyssa – z ostrożności należałoby dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej (wysokości 17 zł). Od tego, czy pełnomocnictwo jest należycie opłacone, nie zależy jego ważność, ale organy podatkowe mają w zwyczaju żądać dowodu opłaty.