Podatnik trzy lata temu wyremontował mieszkanie. W ubiegłym roku zawarł związek małżeński i wspólnie z żoną wykończył nowe, większe mieszkanie. Teraz małżonkowie zamierzają odzyskać część VAT. Nie wiedzą jednak, jak ustalić kwotę zwrotu.

W przypadku osób pozostających w związkach małżeńskich na wysokość kwoty zwrotu mają wpływ rekompensaty już otrzymane, zarówno przed zawarciem małżeństwa, jak i po ustaniu związku. Zwrot VAT przysługuje w ramach pięcioletnich limitów (liczonych od daty złożenia pierwszego wniosku). Stąd konieczność uwzględniania w nowym wniosku zwrotów już otrzymanych. Dotyczy to także tzw. zwrotów małżeńskich.

Jeżeli osoba fizyczna przed zawarciem małżeństwa otrzymała rekompensatę, to w kolejnym wniosku przysługującą jej kwotę pomniejsza o zwrot wcześniejszy. Natomiast jeżeli inwestor otrzymał kwotę zwrotu w czasie trwania małżeństwa lub do momentu orzeczenia separacji, a następnie związek małżeński ustał lub sąd orzekł separację, to przysługującą kwotę zwrotu musi pomniejszyć: o 50 proc. kwoty uprzednio otrzymanej – jeżeli składany był wspólny wniosek małżonków, lub o kwotę otrzymanego zwrotu – jeżeli składany był odrębny wniosek.

Przemysław Powierza, doradca podatkowy w KZWS-RSM International, przypomina, że urzędy skarbowe mają 4 miesiące na rozpatrzenie wniosku o zwrot.

Nasz rozmówca radzi, aby o ile to możliwe, składać jeden wniosek do tego samego urzędu, gdyż wymiana informacji pomiędzy urzędami zabiera niepotrzebnie dodatkowy czas. Wyjaśnijmy, że małżonkowie mogą składać wniosek wspólnie lub odrębnie. Jednak gdy dwa wnioski są składane do różnych urzędów skarbowych, małżonek, który składa wniosek, musi powiadomić o tym urząd męża lub żony.

Małżonkowie bez względu na to, czy o zwrot wnioskują razem, czy osobno, muszą pamiętać, że współmałżonek na wniosku musi się podpisać.