Kredyty, które zaciąga spółka w banku, ewidencjonuje się na kontach z zespołu 1. Nie ma natomiast jednego sposobu ujęcia w księgach rachunkowych odsetek. Będzie on uzależniony m.in. od celu wykorzystania pożyczonych środków. Jeżeli kredyt został pozyskany na budowę środka trwałego, odsetki będą powiększały jego wartość początkową. Jednak tylko do momentu przyjęcia go do używania, potem będą ujmowane jako koszty finansowe.

Odsetki od kredytu uzyskanego na bieżącą działalność ewidencjonuje się w zależności od momentu pobrania odsetek. Warto w takim przypadku zwrócić uwagę na art. 39 ust. 4 ustawy o rachunkowości. Przepis ten mówi, że jeżeli zgodnie z umową wartość otrzymanych finansowych składników aktywów jest niższa od zobowiązania zapłaty za nie, to różnica stanowi czynne rozliczenie międzyokresowe kosztów, które odpisuje się w koszty finansowe w równych ratach, w ciągu okresu, na jaki zaciągnięto zobowiązanie. Oznacza to, że w przypadku odsetek pobranych z góry ich wartość będzie ewidencjonowana na koncie 650 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów finansowych”. Natomiast odpis odsetek w koszty za bieżący okres będzie ujmowane następującym zapisem: strona Wn konta 756 „Koszty finansowe”, strona Ma konta 650 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów finansowych”.

W przypadku gdy odsetki są naliczane, w miarę spłaty rat kredytu, zalicza się je bezpośrednio do kosztów finansowych.

Ważne!

Odsetki od kredytu uzyskanego na bieżącą działalność ewidencjonuje się w zależności od momentu pobrania odsetek

AGNIESZKA POKOJSKA

agnieszka.pokojska@infor.pl