ORZECZENIE

Organ odwoławczy orzekł kwotę VAT do zwrotu w wysokości odmiennej od wykazanej przez spółkę oraz nałożył dodatkowe zobowiązanie podatkowe. W skardze do WSA podatnik podniósł, iż dopuszczono się naruszenia konstytucji. Nałożono bowiem sankcję VAT na podstawie ustawy o VAT z 1993 r., podczas gdy w dacie wydania decyzji obowiązywała już ustawa nowa. Spółka podniosła też, iż zgodnie z wyrokiem TK z 29 kwietnia 1998 r. (sygn. K 17/97) w ogóle nie powinna ona podlegać obciążeniu dodatkowym zobowiązaniem. Skoro bowiem instytucja ta została uznana za niedopuszczalną w stosunku do osób fizycznych ze względu na ryzyko podwójnej odpowiedzialności, to tym samym zasada ta powinna odnosić się do podmiotów zbiorowych. Wprowadzona w 2003 roku odpowiedzialność tej kategorii podatników, nie opierając się na subiektywizowanym pojęciu winy, jest jeszcze bardziej niż odpowiedzialność karna skarbowa zbliżona do odpowiedzialności karnej.

Sąd nie podzielił zarzutów skargi. Wskazał, że możliwe było nałożenie dodatkowego zobowiązania na podstawie ustawy o VAT z 1993 roku, ponieważ badano okresy rozliczeniowe sprzed jej uchylenia. Ponadto przepis przewidujący sankcję VAT zgodnie z zasadą kontynuacji został powtórzony w nowej ustawie z 2004 roku. Sąd wskazał też, iż niedopuszczalne jest stosowanie analogii wobec wyroku TK i rozciąganie jego tez z osób fizycznych na podmioty zbiorowe.

Sygn. akt I SA/Gd 565/07

KATARZYNA NOWAK

Zespół Zarządzania Wiedzą Podatkową firmy Deloitte