Osoby rozpoczynające studia na kierunkach zamawianych powinny dowiedzieć się, czy przyznane im naukowe stypendium motywacyjne jest zwolnione z PIT.
Kierunki matematyczne, techniczne i przyrodnicze objęte są tzw. rządowym programem kierunków zamawianych i w jego ramach Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) dofinansowuje kształcenie dodatkowych studentów. Program ten współfinansowany jest z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Rozpoczynając studia na takich kierunkach, jak np. automatyka i robotyka, mechanika i budowa maszyn, fizyka, matematyka, informatyka, chemia czy budownictwo, można liczyć na specjalne naukowe stypendia motywacyjne nawet w wysokości do 1 tys. zł miesięcznie. Kierunki takie zgodnie z programem stanowią dziedziny kluczowe dla rozwoju polskiej gospodarki.
Najlepsi studenci, którzy będą otrzymywać takie stypendia, powinni jednak dokładnie dowiedzieć się, czy wypłacane im kwoty są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych. Generalnie, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) stypendia zalicza się do tzw. przychodów z innych źródeł. Oznacza to, że otrzymanie stypendium podlega opodatkowaniu, chyba że przepis szczególny zwalnia określone stypendia z podatku.
Reklama
W przypadku stypendiów naukowych na tzw. kierunkach zamawianych kluczowe znaczenie będzie mieć art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o PIT.
Jak wyjaśnia adwokat Andrzej Ossowski z Kancelarii Adwokackiej A. Ossowski, ustawa o PIT przewiduje zwolnienie z opodatkowania m.in. na takie stypendia, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
– Każdorazowo zatem należy zweryfikować, czy określony regulamin przyznawania stypendiów w danej uczelni został zatwierdzony przez właściwego ministra do spraw szkolnictwa wyższego oraz czy w tym zakresie wydana została pozytywna opinia Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego – dodaje.
Oznacza to, że dopiero spełnienie obu tych warunków skutkować będzie zwolnieniem z opodatkowania stypendium na tzw. kierunkach zamawianych.
Opinie w sprawie regulaminów stypendialnych w danych szkołach wyższych dostępne są na stronie internetowej rady, a listę rankingową kierunków objętych w tym roku dofinansowaniem można zaleźć na stronie resortu nauki.
200 mln zł kwota dofinansowania, jaką przyznało MNiSW na 2010 rok do projektów na kierunkach zamawianych