Fundusze inwestycyjne traktują premie za długoterminowe uczestnictwo jak nagrodę, która jest opodatkowana 10-proc. stawką.
Premie za długotrwałe uczestnictwo w danym funduszu inwestycyjnym stanowią swoistą nagrodę za lojalność. Takie umowy zawiera z klientami m.in. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) Skarbiec. Przyznana premia pieniężna czy też premia w postaci gratisowych jednostek uczestnictwa podlega jednak opodatkowaniu. Sposób opodatkowania premii dla uczestnika funduszu inwestycyjnego zależy od kwalifikacji tego rodzaju świadczenia.
Zdaniem Marty Ignasiak, doradcy podatkowego w kancelarii FKA, przysporzenie związane z premią pieniężną oraz premią w postaci dodatkowych jednostek uczestnictwa należy zakwalifikować do przychodów z kapitałów pieniężnych. Jeśli więc premia przyznawana jest przez TFI za długoterminowe utrzymywanie inwestycji, to należy ją zakwalifikować do kategorii dochodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).
– Nie jest to darowizna, ponieważ podstawą świadczenia jest określone zachowanie uczestnika funduszu. Nie jest to też świadczenie otrzymywane w związku z promocją lub reklamą świadczeniodawcy, bowiem premia przysługuje za długoterminowe utrzymywanie inwestycji – uzasadnia ekspert.
Niektóre towarzystwa przyznaną klientowi premię kwalifikują jako nagrodę, np. premia w formie nabycia dodatkowych jednostek uczestnictwa na rejestr klienta może być objęta 10-proc. podatkiem. Nie będzie to już opodatkowanie właściwe dla przychodów z udziału w funduszach kapitałowych, ale podatek ryczałtowy od przyznanej nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT.
Stawka podatku dla dochodów z udziału w funduszach kapitałowych wynosi jednak 19 proc. Widać więc, że opodatkowanie w sposób właściwy dla nagród jest o wiele bardziej korzystne dla klienta. Dodatkowo przepisy ustawy o PIT przewidują zwolnienie z podatku dla nagród związanych ze sprzedażą premiową, jeśli wysokość premii przyznanej jednorazowo nie przekroczy kwoty 760 zł.
Niezależnie jednak od zakwalifikowania premii do określonego źródła przychodów świadczenie to będzie opodatkowane. Klienci powinni zdawać sobie sprawę, że gdy w danym roku płatnik (TFI) nie pobierze podatku od wypłaconej premii, powinni samodzielnie rozliczyć uzyskany przychód w rocznym zeznaniu.