W Dzienniku Urzędowym ministra finansów nr 8 opublikowano czwarty Krajowy Standard Rachunkowości oraz stanowisko dotyczące sposobu ewidencji praw majątkowych ze świadectw pochodzenia energii. Standard ma na celu rozwinięcie przepisów ustawy o rachunkowości określających zasady ustalania i ujmowania w księgach oraz wykazywania w sprawozdaniu finansowym odpisów aktuali- zujących wartość bilansową aktywów, spowodowanych częściową lub całkowitą utratą zdolności do przynoszenia jednostce korzyści ekonomicznych.

Standard przedstawia wszystkie etapy przeprowadzenia przez księgowych procedury aktualizacyjnej. Zawiera m.in. instrukcję dotyczącą oceny celowości dokonania odpisu, a także zalecenia dotyczące zapisów, jakich należy dokonać w sprawozdaniu w informacji dodatkowej. Z kolei opublikowane stanowisko wyjaśnia sposób księgowego ujęcia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii. Zgodnie z nim prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia powinny być kwalifikowane przez przedsiębiorstwa energetyczne do towarów. Natomiast w bilansie wykazywane w odrębnej pozycji, o ile ich wartość jest istotna.

W pozostałych przedsiębiorstwach nabyte prawa majątkowe należy kwalifikować do inwestycji długo- lub krótkoterminowych. W bilansie wykazuje się je w pozycji: Inne inwestycje długoterminowe lub Inne inwestycje krótkoterminowe.

AGNIESZKA POKOJSKA

agnieszka.pokojska@infor.pl