INTERPRETACJA - Umowa cesji książeczki mieszkaniowej pomiędzy córką i ojcem nie podlega podatkowi od spadków i darowizn, gdyż nie stanowi umowy darowizny.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, jakie skutki podatkowe ma nieodpłatne przekazanie w formie cesji oszczędnościowej książeczki mieszkaniowej.
W analizowanej przez izbę sprawie 1 kwietnia 2010 r. została zawarta nieodpłatna umowa cesji oszczędnościowej książeczki mieszkaniowej pomiędzy podatniczką a jej ojcem. Poza zawartą umową cesji nie spisywano innych dokumentów, np. aktu notarialnego, umowy darowizny czy umowy sprzedaży.
Według stołecznej izby umowa cesji książeczki mieszkaniowej zawartej między podatniczką a jej ojcem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, bowiem nie została zawarta umowa darowizny.
W związku z tym w przypadku, gdy umowa cesji nie miała charakteru umowy darowizny na podatniczce nie ciąży obowiązek złożenia zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych SD-Z2. Zwolnienie, o którym mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 93, poz. 768), w przedmiotowej sprawie znalazłoby zastosowanie w przypadku, gdyby umowa cesji miała charakter umowy darowizny i wtedy na podatniczce ciążyłby obowiązek złożenia zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych SD-Z2 w terminie sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy darowizny.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 10 sierpnia 2010 r. (nr IPPB2/436-198/10-4/AF).