Z podatku dochodowego od osób fizycznych zwolniony zostanie zwrot kosztów przejazdu na egzaminy umożliwiające bezrobotnym uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych.
Rozszerzony zostanie katalog zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych dla świadczeń wypłacanych bezrobotnym. Obejmie on zwrot kosztów przejazdu na egzaminy umożliwiające bezrobotnym uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych. Wprowadzenie nowego zwolnienia przewiduje rządowy projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który znajduje się w Sejmie.
Zgodnie z projektem starosta będzie mógł wyrazić zgodę na sfinansowanie z Funduszu Pracy, w formie zwrotu, poniesionych przez bezrobotnego kosztów przejazdów na egzamin. Obowiązujące przepisy nie przewidują tego rodzaju rekompensaty. Zwrot wydatków otrzymany na postawie nowych przepisów będzie zwolniony z PIT.
Obecnie art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) przewiduje już zwolnienia świadczeń dla bezrobotnych wypłacanych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Opodatkowaniu nie podlega zwrot kosztów przejazdu m.in. do miejsca pracy, odbywania stażu, szkolenia, przygotowania zawodowego, na badania lekarskie, a także kosztów zakwaterowania bezrobotnego w miejscu pracy, odbywania stażu, szkolenia czy przygotowania zawodowego.
Projekt został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu komisji sejmowej.