EKSPERT WYJAŚNIA

AGNIESZKA BAUER

konsultant w zespole doradztwa europejskiego Accreo Taxand

W latach 2007-2013 Szwecja ma do dyspozycji 1,9 mln euro alokowanych w ramach Polityki Spójności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Środki te będą dystrybuowane w ramach ośmiu programów regionalnych finansowanych ze środków EFRR oraz jednego programu centralnego w ramach EFS.

Dostępne w Szwecji instrumenty pomocowe skupiają się głównie na takich obszarach wsparcia jak: poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw, tworzenie nowych miejsc pracy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, rozwój infrastruktury transportowej oraz podtrzymywanie kultury i tradycji związanej z hodowlą reniferów.

W zdecydowanej większości programy wsparcia finansowane z EFRR skierowane są do instytucji otoczenia biznesu, uniwersytetów działających na rzecz przedsiębiorstw, klastrów oraz organizacji samorządowych i pozarządowych. Przedsiębiorcy nie mogą bezpośrednio występować o dofinansowanie, niemniej wsparcie udzielone instytucjom otoczenia biznesu ułatwi przedsiębiorstwom dostęp do kompleksowych usług biznesowych, niezbędnych z punktu widzenia prowadzenia działalności innowacyjnej oraz zwiększy dostęp do źródeł finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych.

Bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorców dostępne jest jedynie w obszarze rozwoju kapitału ludzkiego (program EFS), pod warunkiem że realizowany projekt będzie miał duży wpływ na rozwój regionu. Dofinansowaniem objęte zostaną projekty w zakresie rozwoju kompetencji pracowników oraz otwarcia rynku dla różnych grup społecznych (np. bezrobotni, imigranci, osoby wracające do pracy po dłuższej przerwie).

Instytucją zarządzającą programami EFRR jest NUTEK - Szwedzka Agencja Gospodarki i Wzrostu Regionalnego (www.nutek.se), natomiast programem EFS zarządzać będzie szwedzka rada EFS. Instytucje te będą przeprowadzały procedurę konkursową i wybór wniosków o dofinansowanie, które otrzymają granty.

Wsparcie dla przedsiębiorstw dostępne jest również w ramach inicjatyw krajowych, finansowanych w całości z budżetu szwedzkiego. Uruchomione programy wspierające realizację nowych inwestycji skierowane są w głównej mierze dla przedsiębiorstw działających w regionach o względnie niższym poziomie rozwoju gospodarczego. Istnieją jednak instrumenty realizowane na poziomie ogólnokrajowym, w tym program wspierający rozwój nowych produktów i usług (dla małych przedsiębiorstw - wsparcie do 50 proc. kosztów kwalifikowanych) oraz program dla szwedzkich firm na rozpoczęcie działalności w krajach rozwijających się (wsparcie do 50 tys. euro na transfer wiedzy oraz do 25 tys. euro na zakup środków trwałych). Aby uzyskać dofinansowanie, należy złożyć wniosek o dofinansowanie w NUTEK lub odpowiedniej agencji regionalnej.

Z kolei małe i średnie przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność gospodarczą mogą zgłosić się po wsparcie finansowe i biznesowe do orga- nizacji ALMI (www.almi.se), gdzie na start biznesowy mogą otrzymać do 10 tys. euro.

(EM)