Izba Skarbowa w Bydgoszczy rozstrzygnęła, kiedy z ulgi prorodzinnej ma prawo korzystać opiekun prawny. W analizowanej przez izbę sprawie podatniczka od urodzenia mieszka z niepełnosprawną siostrą, w stosunku do której orzeczono całkowitą niezdolność do pracy i zaliczono do I grupy inwalidów. Podatniczka otrzymuje na nią rentę rodzinną po zmarłym w 1975 r. ojcu z dodatkiem pielęgnacyjnym i rentę socjalną. W 1976 r. siostra podatniczki została ubezwłasnowolniona. Następnie sąd rejonowy ustanowił podatniczkę jej prawnym opiekunem. Podatniczka do dziś mieszka z siostrą i sprawuje nad nią opiekę. Ulga na dziecko przysługuje rodzicom oraz opiekunom dzieci małoletnich przy spełnieniu warunków ustawowych oraz rodzicom i opiekunom pełnoletnich dzieci w związku z wykonywaniem obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej.

Według bydgoskiej izby niezależnie od poziomu rozwoju osoby ubezwłasnowolnionej, która jest pełnoletnia, podstawy do skorzystania z ulgi prorodzinnej nie może stanowić dla podatnika art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.), a to z tego względu, że przyznaje on prawo odliczenia określonej kwoty jedynie opiekunom prawnym małoletnich. W przypadku zaś osób pełnoletnich konieczne jest utrzymywanie dziecka, m.in. otrzymującego zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną w związku z wykonywaniem obowiązku alimentacyjnego.

W konsekwencji bycie opiekunem prawnym niepełnosprawnej siostry i wspólne z nią zamieszkiwanie nie stanowią, nawet dla siostry, samoistnej przesłanki do odliczenia od podatku kwoty ulgi na dziecko.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 11 czerwca 2010 r. (nr ITPB2/415-272/10/BK).

OPINIA

Katarzyna Bieńkowska

doradca podatkowy w Dewey & LeBoeuf

Stan faktyczny przedstawiony w pytaniu nie daje odpowiedzi na zasadnicze pytanie, czy podatniczka jest jedyną osobą zobowiązaną do dostarczania środków utrzymania i czy faktycznie ona utrzymuje niepełnosprawną siostrę. Od tej kwestii zaś zależy pozytywna albo negatywna odpowiedź w kwestii ulgi. Organ kwestii tej nie zweryfikował, bazując w odpowiedzi tylko na przedstawionych okolicznościach. Niedobrze, że organ podatkowy wydał rozstrzygnięcie negatywne, zamiast zwrócić się o uzupełnienie stanu faktycznego (co jest dopuszczalne, a w tym przypadku było wysoce wskazane).