Tomasz Rysiak

prawnik z kancelarii Magnusson

Problemem, z którym ostatnio zmierzyły się organy podatkowe, była m.in. kwestia momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku wystawienia faktury elektronicznej. W jednej ze spraw podatnik oświadczył, że zamierza wystawiać faktury w systemie EDI bez zaopatrywania dokumentu w podpis elektroniczny. Jednocześnie podatnik wskazał dwie daty, w których jego zdaniem może powstawać obowiązek podatkowy. Wskazanymi datami były data wystawienia faktury w systemie operacyjnym sprzedawcy oraz data wysłania faktury elektronicznej do odbiorcy. Urząd Skarbowy Łódź-Śródmieście (pismo z 1 sierpnia 2007 r., nr III-2/443-63/07/EF) przychylając się do stanowiska podatnika wskazał, że zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Jednocześnie w przypadku, gdy zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy o VAT czynności te wymagają potwierdzenia fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej wystawienia, nie później jednak niż siódmego dnia licząc od daty wydania towaru lub wykonania usługi. W konsekwencji urząd uznał, że obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wystawienia przez podatnika faktury elektronicznej w jego systemie operacyjnym.

Kolejną wątpliwością wskazywaną przez podatnika w zakresie powstania obowiązku podatkowego była kwestia błędnego ponownego wysłania tej samej faktury elektronicznej do odbiorcy. W szczególności pytanie dotyczyło zagadnienia, czy tego rodzaju zdarzenie oznacza przeprowadzenie nowej transakcji dla celów VAT. Również w tym przypadku urząd skarbowy zaakceptował stanowisko podatnika stwierdzając, że jeżeli z powodów technicznych podatnik ponownie przesyła komunikat dotyczący faktury elektronicznej, to nie powoduje to powstania obowiązku podatkowego, gdyż ponownie przesłana faktura nie dokumentuje odrębnej czynności podlegającej opodatkowaniu VAT, dla której obowiązek podatkowy powstał z chwilą jej wystawienia.

Praktyczne wątpliwości powstawały również odnośnie do możliwości wystawiania faktur korygujących w formie papierowej do faktur pierwotnie wystawionych w formie elektronicznej. Zgodnie bowiem z par. 5 ust. 1 rozporządzenia ministra finansów z 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur, faktury korygujące oraz duplikaty do faktur wystawianych w formie elektronicznej przesyła się w tej samej formie. Jednocześnie, na mocy par. 5 ust. 2 tego rozporządzenia, istnieje możliwość wystawienia faktury korygującej lub duplikatu w przypadku istnienia przeszkód formalnych lub technicznych uniemożliwiających wystawienie lub wysłanie dokumentu. Wątpliwości wzbudza w szczególności zwrot: przeszkody formalne i techniczne. Izba Skarbowa w Rzeszowie w piśmie z 21 maja 2007 r. (nr IS.II/2-443/33/07) dokonała interpretacji tego pojęcia wskazując, że zakres wymienionych pojęć obejmuje zarówno awarię systemu, wycofanie zgody na elektroniczną wymianę danych przez kontrahenta, jak również ograniczenia systemowe.

(EM)