Wyrażając zgodę na przebudowę odcinka sieci elektroenergetycznej i przyjmując nieodpłatnie przebudowane elementy sieci, spółka nie wykona czynności opodatkowanej VAT.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, czy jest opodatkowane VAT nieodpłatne przyjęcie przebudowanych elementów sieci elektroenergetycznej.
W analizowanej sprawie spółka prowadziła działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej do odbiorców przyłączonych do jej sieci. W toku prowadzonej działalności wykorzystywała podziemne oraz napowietrzne kablowe linie elektroenergetyczne, które stanowią jej własność. Sieci te posadowione są także na gruntach, które stanowią własność innych podmiotów (osób fizycznych bądź osób prawnych).
Zdarza się, że właściciele bądź użytkownicy wieczyści gruntów, bądź inne osoby uprawnione do prowadzenia prac na gruntach planujący przeprowadzenie na danym terenie inwestycji (polegającej np. na budowie lub przebudowie obiektów budowlanych), gdy istniejący przebieg sieci elektroenergetycznej spółki koliduje z projektowaną inwestycją lub też w inny sposób uniemożliwia wykorzystanie gruntu (są to tzw. kolizje energetyczne), zwracają się do spółki o zmianę przebiegu kolidującej linii elektroenergetycznej lub dokonanie zmian dotyczących innego urządzenia elektroenergetycznego (o tzw. usunięcie kolizji energetycznej).
Spółka wydaje inwestorowi dokument, w którym określa warunki techniczne usunięcia kolizji. Przesunięta linia energetyczna stanowi element całej sieci eksploatowanej przez spółkę i zastępuje element sieci, który był kolizyjny. Całość kosztów związanych z usunięciem kolizji pokrywa inwestor. Efekty prac na majątku spółki stają się własnością spółki.
Stołeczna izba stwierdziła, że podatnik – spółka – występuje wyłącznie w charakterze nabywcy otrzymującego od danego inwestora fragment przebudowanej sieci energetycznej w wyniku usunięcia kolizji energetycznej.
Fakt, że spółka wyraża zgodę na przebudowę odcinka sieci elektroenergetycznej, nie powoduje przeniesienia prawa do rozporządzania jakimkolwiek towarem (w szczególności gruntem, na którym posadowiona jest lub będzie sieć elektroenergetyczna) ani świadczenia jakichkolwiek czynności (usług) na rzecz inwestora.
Czynność przejęcia przez spółkę zmodyfikowanej sieci energetycznej nie spełnia przesłanek pozwalających uznać ją za odpłatną (bądź nieodpłatną) dostawę towarów lub odpłatne (bądź nieodpłatne) świadczenie usług, co w konsekwencji powodowałoby objęcie jej podatkiem od towarów i usług. Stąd też spółka nie wykona żadnej czynności podlegającej opodatkowaniu VAT.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 czerwca 2010 r. (nr IPPP1-443-414/10-2/PR).