Obowiązek zapłaty raty podatku od nieruchomości do 15 dnia każdego miesiąca nakłada na firmy będące właścicielami gruntów, budynków lub ich części oraz budowli związanych z prowadzoną działalnością ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613). Przepis art. 9 ustawy stanowi, że osoby prawne mają obowiązek: składać deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy do 15 stycznia, a jeśli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Firmy mają obowiązek wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15. dnia każdego miesiąca. Jeśli firma zapłaciła jednorazowo podatek za ten rok, to obowiązek zapłaty w ratach jej nie dotyczy.