Okres wakacji to dobry czas na zawieranie umów najmu okazjonalnego. Trzeba tylko pamiętać, że przychody uzyskane z takich umów trzeba opodatkować.

Gabriela Nowicka, prawnik w Auxilium, przypomina, że najem okazjonalny to instytucja znana prawu. Przez dłuższy czas wyłączony z polskiego ustawodawstwa, powrócił wraz z nowelizacją ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw 28 stycznia 2010 r.

Według Gabrieli Nowickiej z najmu okazjonalnego można skorzystać po spełnieniu kilku warunków. Po pierwsze tylko osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w zakresie najmu lokali mieszkalnych jest uprawniona do skorzystania z tej formy najmu. Po drugie umowa musi być w formie pisemnej, na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

– Zawarcie umowy właściciel musi zgłosić w terminie 14 dni od jej podpisania naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce położenia nieruchomości, w której znajduje się wynajmowany lokal – podpowiada Gabriela Nowicka.

Dodaje, że w związku z wprowadzeniem instytucji najmu okazjonalnego zmieniono przepisy podatkowe. Do najmu okazjonalnego ma zastosowanie 8,5-proc. stawka ryczałtu bez względu na wysokość osiąganych przychodów z tego tytułu.

Regulacja ta obowiązuje od 1 stycznia 2010 r.