W Sejmie ruszyły prace nad rządową nowelizacją Ordynacji podatkowej. Projekt zakłada wiele zmian, w tym niekorzystną dla podatników podwyżkę odsetek od zaległości podatkowych oraz zmianę zasad ubiegania się o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.

Obecnie podstawowa stawka odsetek za zwłokę wynosi 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim. Po zmianie stawka odsetek będzie równa sumie 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego i 2 proc. Wprowadzona zostanie także dolna granica stawki odsetek, która nie będzie niższa niż 8 proc.

Zmianie ulegną zasady udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, stanowiących pomoc publiczną, co ma miejsce w większości przypadków, w których ulga przyznawana jest przedsiębiorcy. Dziś taka pomoc m.in. na szkolenia, zatrudnienie i pomoc regionalną udzielana jest na podstawie rozporządzeń Rady Ministrów. Ponieważ pomoc ta nie cieszy się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców (w latach 2007 i 2008 kwoty pomocy publicznej udzielonej na: szkolenia – wyniosły 343 tys. zł, zatrudnienie – 6793 tys. zł, pomoc regionalną – 92 tys. zł), nie będzie już przyznawana na podstawie rozporządzeń. Jedyną możliwością otrzymania takiej ulgi będzie uzyskanie jej w ramach pomocy indywidualnej (w drodze indywidualnej notyfikacji). Przyznanie pomocy będzie możliwe po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej, w każdym przypadku udzielenia pomocy indywidualnej na zatrudnienie oraz w większości przypadków udzielania pomocy regionalnej.

Zmiany nie zostaną jednak wprowadzone od razu. Obecne zasady przyznawania ulg będą utrzymane do końca 2013 r. (w przypadku pomocy regionalnej) oraz do 30 czerwca 2014 r. (w przypadku ulg na zatrudnienie i szkolenia).

Do korzystnych zmian należy m.in. wprowadzenie zwrotu nadpłaty VAT dla byłych wspólników spółki cywilnej (w związku z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 80/08).

Po pierwszym czytaniu projekt został skierowany do Komisji Finansów Publicznych.

8 proc. wyniesie dolna granica stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych